سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس خاورمیانه ای خشک کردن

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مانا مشکور – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مسعود هاشمی شهرکی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

فرآیند خشک کردن یکی از فرآیندهای با اهمیت فرآوری مواد غذایی میباشد. در مدل سازی تجربی یک فرآیند، سعی بر آن است تا معادلات ریاضی منطبق بر رفتار فرآیند بدست آید. با توجه به فساد پذیری محصول تازه شاهتوت، جهت افزایش ماندگاری این محصول فرآیند خشک کردن، مورد توجه می باشد. ارائه مدل های ریاضی که رفتار فرآیند خشک کردن این محصول را پیش بینی کنند، جهت طراحی فرآیند ضروری می باشد. در این پژوهش با انجام فرآیند ، خشک کردن در یک خشککن قفسه ای غیر مداوم در دماهای ۶۰ ۷۵ و ۹۰ درجه سانتیگراد، داده های نسبت رطوبت اندازه گیری شد. با استفاده از برازش دادههای آزمایش با مدل های تجربی ، بهترین مدل انتخاب گردید. نتایج نشان دادند که مدل میدیلی و همکاران جهت پیش بینی رفتار فرآیند بهترین مدل می باشد. همچنین با استفاده از آنالیز های روش پاسخ سطح، مدل ریاضی برای این فرآیند ارائه گردید.