سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سروش دانایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی دانشگاه شهید باهنر کر
محمدحسن فضایلی پور –

چکیده:

بیوفیلتراسیون یکی از روش‌های بیولوژیکی تصفیه هوای آلوده به ترکیبات فرار آلی است. مدل سازی ریاضی فرآیند بیوفیلتراسیون برای افزایش مقیاس و پیش بینی عملکرد ابزاری با ارزش است. در این تحقیق، مدلی برای بیوفیلتراسیون هوای آلوده ارائه می‌شود. این مدل، اثرات محدود کنندگی اکسیژن و پراکندگی محوری به علت انحراف از جریان قالبی را در نظر می‌گیرد. معادلات بقا برای این سیستم برقرار و با استفاده از روش حجم محدود گسسته می‌شوند و در نهایت با استفاده از نرم افزار MATLAB حل می‌شوند. پارامترهای مورد نیاز از مقالات گرفته شده و یا با برازش داده های خاص بدست آمدند. مدل حاصل برای ارزیابی یک سری از داده های آزمایشگاهی منتشر شده در مقالات مختلف مورد استفاده قرار گرفت. نتایج معرف دقت بالای مدل ارائه شده برای توصیف داده های آزمایشگاهی است. نتایج نشان می‌دهد این مدل می تواند به عنوان ابزاری قدرتمند برای طراحی، تحلیل و بهینه سازی فرآیند بیوفیلتراسیون به کار رود.