سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم علی پسندی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران
مرتضی محمدی اردهالی – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران

چکیده:

برای افزایش کارایی نیروگاه، کنترل بهتر و عیبیابی، شبیهسازی عملکرد نیروگاه در فضای نرمافزاری ضروری است. به دلیل روابط فیزیکی و ترمودینامیکی پیچیده حاکم بر سیستم نیروگاه بخاری و غیر ایدهآل و غیرخطی بودن آنها، استفاده از شبکه- های عصبی مصنوعی میتواند موثر واقع گردد. هدف اصلی این مطالعه مدلسازی عملکرد نیروگاه بخاری بعثت و پیشبینی توان تولیدی است که با مراجعه به نیروگاه بعثت اطلاعات داده- های مربوط به تکتک تجهیزات جمعآوری شده و برای مدل- سازی توسط شبکه عصبی استفاده گردیده است. نتایج مدل- سازی برای مولد بخار، توربین، کندانسور ، پمپ و کل نیروگاهبه صورت زیر است و معیار تشخیص خطا Mean (MRE Relative Error بر اساس درصد میباشد.