سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن عبدی – شرکت مهندسی سپاسد، تهران، ایران
ستار خواجوندخزاعی – شرکت مهندسی سپاسد، تهران، ایران

چکیده:

امروزه مد لساز یهای عددی با پیشرفت سخ تافزار رایان هها و افزایش توانایی انجام محاسبات پیچیده و تکراری، رشد بسیاری یافته است و تقریبا م یتوان هر ساز های با پیچیدگ یهای زیاد را مد لسازی و تحلیل کرد. همچنین نر مافزارهای مختلفبرای مد لساز یهای عددی جریان آب در ساز ههای هیدرولیکی از جمله سرریزها توسعه یافته است. یکی از مد لهای ریاضی رایج در دنیا که جهت حل مسائل پیچیده مرتبط با ساز ههای هیدرولیکی مورد استفاده قرار م یگیرد، نر مافزارFlow3D است که توانایی حل س ه بعدی پدید ههای هیدرولیکی را داراست. تطابق مناسب نتایج این برنامه با نتایج مد لهای فیزیکی آزمایشگاهی برای پروژ ههای مختلف در کل دنیا، اعتماد به نتایج این نر مافزار را افزایش داده است. سیستم تخلیه سیلاب به منظور جلوگیری از لبریز شدن آب از روی تاج سد و فراهم ساختن امکان تخلیه ایمن سیلاب به رودخانه پایی ندست احداث م یشود. سرریز آزاد از نظر بهر هبرداری بسیار ساده و کم هزینه بوده و عملکرد خودکار آن، ب هخصوص در مواردی که پرسنل مجرب در اختیار نباشد، قابل توجه است. آزاد بودن جریان و سهولت نسبی تعمیرات نگهداری از جمله محاسن دیگر این سرری زها است. در این مطالعه با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی CFD) و شبی هسازی جریان توسط نر مافزارFLOW3D به بررسی خصوصیات جریان آب در سرریز اوجی آزاد یک سد پرداخته نتایج ب هدست آمده از این مدل با نتایج فشار، سرعت، پروفیل سطح آب و در نهایت شاخص کاویتاسیون حاصل از برنامه WS77 مقایسه م یشود.