سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدجواد رضایی – کارشناس ارشد دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، بخش مهندسی راه و ساختما
ناصر طالب بیدختی – استاد دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، بخش مهندسی راه و ساختمان

چکیده:

برای بررسی دقیق رفتار سازه های هیدرولیکی دربسیاری مواقع مدل های فیزیکی از سازه موردنظر، که همواره تحت تاثیرعامل مقیاس بوده، ساخته وآن را مورد آزمایش قرار می دهند. در این تحقیق جهت بررسی اثر مقیاس بر روی جریان دوفازی سرریزهای پلکانی، در سه مقیاس مختلف انواع سرریزهای پلکانی ساده، شیب دار و لبه دار با استفاده از نرم افزارFluent شبیه سازی گردید و مورد بررسی قرار گرفت.ٍ در این نرم افزار جریان دوفازی عبوری از روی سرریز با استفاده از مدل دوفازی Mixture مدل آشفتگیRSM شبیه سازی گردید. معیار ارزیابی مدل ها عبارت بود از مقایسه میزان استهلاک انرژی، و میزان غلظت هوای موجود در جریان. نتایج نشان داد که جریان دوفازی بر روی سرریزهای پلکانی، تاثیرپذیری قابل توجهی از عامل مقیاس داشته بنابراین نتایج حاصل از مدل های فیزیکی را نمی توان مستقیما برای نمونه های واقعی سرریزهای پلکانی بکار برد.