سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود قائمی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ، استادیار دانشگاه شمسگنبد کاووس
سجاد برنجیان – دانشجو کارشناسی ارشد مکانیک سنگ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق
داوود شریفی – دانشجو کارشناسی ارشد استخراج معدن،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جن

چکیده:

از دیدگاه پدافند غیر عامل طراحی هوشمندانه فضاهای زیرزمینی در برابر موشک های سنگین از اهمیت بسزایی برخوردار است. حفظ تأسیسات اصلی و بنیادی یک کشور (نیروگاه های برق آبی ، انبار مهمات، تأسیسات هسته ای) به عنوان مهمترین ابنیه یاقتصادی و سیاسی کشور اهمیت موضوع را دوچندان می کند. در این میان توده سنگ درزه دار از نظر انتشار امواج و انتقال انرژی موج ناشی از برخورد موشک رفتار پیچیده تری از خود نشان می دهند. در مقاله حاضر تلاش بر آن است پروسه تحلیل دینامیکیانتشار امواج فشاری ناشی از برخورد موشک و نفوذ آن در محیط پیوسته و ناپیوسته با استفاده از روش تحلیلی و عددی مورد بررسیقرار گرفته و نحوه پایداری پوشش تونل در برابر بارهای وارده با استفاده از دیاگرام فشار- زمان و جابجایی- زمان برای نقاط مرزی تونل نشان داده می شود. نتایج حاصل از رسم دیاگرام اندرکنش به روش تحلیلی و محاسبات عددی (با استفاده از نرم افزار FIAC UDEC بیانگر آن است که نقاط مرزی تونل درپوش گسیختگی قرار می گیرند و همچنین تطابق بهتری را بین نتایج حاصل از روش تحلیلی و نرم افزارFIAC مشاهده می کنیم.