سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی طوفانی – کارشناس ارشد مهندس یعمران
رضا سعیدی – دانشجوی دکتری مهندسی عمران
حسن احمدی – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

دراین تحقیق مدلسازی های فرسایش خاکریزها شامل سه بخش محاسبه دبی خروجی از مخزن سد و مدلسازی هیدرولیکی جریان روی بدنه ی خاکریز محاسبه ی فرسایش بدنه سد دراثرعبور جریان با استفاده ازفرمولهای انتقال رسوب و کنترل پایداری شیب پایین دست خاکریز ها دراثرعبور جریان انجام شده است خروجیهای حاصلاز مدل نوشته شده براساس روابط فوق با داده های حاصل از مدلهای ازمایشگاهی و داده های موجود مشاهداتی مقایسه شده که نتایج حاصل از مدل عددی تطابق خوبی با نتایج مدلهای ازمایشگاهی و تست های صحرایی نشان میدهد.