سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود مکارچیان – استادیار گروه عمران، دانشگاه بوعلی سینا
نفیسه وفائی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

در سالیان اخیر با توجه به افزایش روزافزون استفاده از شمع در پروژه های عمرانی از جمله تثبیت شیب های خاکی، بررسی انواع شمع ها و عملکرد آن ها در پایدارسازی شیب و افزایش ضریب اطمینان آن در برابر گسیختگی، اهمیت ویژه ای یافته است. در تحقیق حاضر از نوع خاصی از شمع ها به نام شمع های مارپیچ به منظور تثبیت شیروانی ماسه ای استفاده شده است. به دلیل شکل خاص این شمع ها و اثرگذاری آن بر عملکرد شمع، تاثیر پارامتر های هندسی از قبیل قطر پره ها و فواصل آن ها از یکدیگر و طول شمع با استفاده از روش اجزاء محدود و شیوه کاهش مقاومت برشی درنرم افزارABAQUS مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین تأثیر مکان قرارگیری شمع ها در شیب مطالعه گردید. نتایج نشان می دهد که استفاده ازشمع های مارپیچ، روش مناسب و مؤثری برای تثبیت شیب های خاکی است. متغیر های قطر پره های مارپیچی، فاصله پره ها از یکدیگر و طول شمع با ضریب اطمینان شیب در برابر گسیختگی، رابطه مستقیم دارند و افزایش آن ها موجب افزایش ضریب اطمینان شیب می شود. روند این افزایش، الگوی ثابتی ندارد و به تدریج از آن کاسته می شود. این تأثیر در طول های کم شمع، زیاد نیست؛ بلکه در نزدیکی طول بحرانی شمع آشکار می شود