سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد مقصودی – دانشجوی کارشناس ارشد سازه، بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرم
علی اکبر مقصودی – دانشیار بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید شجاعی – استادیار بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
هومن ابراهیم پور – دانشجوی دکتری سازه

چکیده:

اعضای سازه ای بتنی به شکل های مختلفی در سازه ها ظاهر می شوند. بنابراین بررسی نوع رفتار و شکست این اعضا هنگام بارگذاری ضروری به نظر می رسد. روشهای مختلفی جهت بررسی رفتار اعضای بتن مسلح تحت بار موجود است. مدلسازی آزمایشگاهی یکی از روشهایی است که به صورت گسترده بمنظور شناخت نوع رفتار و عملکرد چنین اعضائی تحت بار مورد استفاده قرار گرفته است، اگرچه نتایج این روش تا حدود زیادی در بردارنده پاسخ واقعی اعضای سازه نسبت به بار می باشد ولی معمولا زمان بر و پرهزینه است. بنابراین استفاده از روش مدلسازی اعضای بتنی با استفاده از نرم افزارهای المان محدود جهت بررسی رفتار این اعضا قابل توجیه است. اگرچه این روش نیز با توجه به ساده سازی هایی که برای مدلسازی رفتار بتن در نظر میگیرد، تقریبی است. در مقاله حاضر مدلسازی تیرهای بتن مسلح با استفاده از نرم افزارABAQUSصورت گرفته و سپس صحت این روش با نتایج آزمایشگاهی محققین مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. نتایج بدست آمده دال بر مناسب بودن، مدلسازی است