سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امید سیداشرف – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشگاه رازی
علی اکبر اختری – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه رازی

چکیده:

در تحلیل سرریزهای جانبی در صورتیکه درصد جریان انحراف یافته نسبت به دبی ورودی به سرریز قابل ملاحظه باشد و درصد بیشتری از جریان منحرف و درصد کمتری در کانال اصلی باقی بماند، طول سرریز جانبی بسیار طولانی میگردد و یک راه عملی جهت کاهش طول سرریز استفاده از مقاطع غیر منشوری در سرریز است. از طرفی تغییر عرض کانال منجر به تغییرات ممنتوم در جهت جریان میگردد که استفاده از معادلات سرریزهای جانبی را پیچیده میکند و لذا لازم است بررسی بیشتری در این خصوص صورت پذیرد. در این مقاله، جریان عبوری از سرریز جانبی مایل با کانال غیر منشوری مورد مطالعه قرار گرفته و به کمک نرمافزار ۱۲FLUENT مدلسازی عددی سه بعدی صورت پذیرفته است همچنین جهت افزایش دبی انحرافی از این سرریزها، تراز تاج سرریز مایل در نظر گرفته شده است. در این مقاله ابتدا مدلسازی سه بعدی جریان صورت میگیرد و سپس براساس مطالعه محققین دیگر و نتایج آزمایشگاهی منتشر شده، اعتبار مدل عددی به چالش کشیده میشود. پس از واسنجی مدل عددی و مقایسه نتایج عددی با نتایج مدل فیزیکی مشاهده شد که مدل حاضر دارای دقت قابل قبولی است و می توان با تغییر پارامترهای مختلف در مدل سه بعدی به بررسی همزمان تاثیر عرض کانال اصلی و شیب تاج سرریز بر روی دبی عبوری از روی تاج پرداخت.