سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامرضا سعیدی – استادیار بخش مهنددسی معدن،دانشگاه شهید باهنر کرمان
احمد ادیب – استادیار گروه مهندسی معدن،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
نوراله محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ج

چکیده:

زغالسنگ عموما به صورت یک سری لایه های همجوار درکنار هم تشکیل می شود که استخراج همزمان یا ناهمزمان هریک از آنها مشکل یا غیرممکن است این گونه لایه ها درحوزه زغالی کرمان به وفور دیده می شود بنابراین دراین تحقیق منطقه زغالی همکا ردرکرمان کهدرآن لایه های همجوار وجود دارد بهعنوان مورد مطالعاتی انتخاب میشود استخراج یک لایه زغال باعث جابجایی سنگهای کمربالا و کمرپایین لایه زغال می گردد برای تعیین میزان این جابجایی ها و درنتیجه تعیین فاصله بهینه لایه های همجوار زغال زاویه جابجایی نسبت به افق با استفاده از مدل سازی عددی توسط نرم افزار FLAC3D بدست آمد همچنین یک انالیز حساسیت برروی فاکتورهای موثر زاویه جابجایی سنگ نظیر ضخامت لایه شیب لایه و نوع خاکریز انجام گرفت درنهایت با استفاده از نتایج مدلسازی عددی وروشهای تحلیلی ضخامت بهینه لایه سنگی بین لایه های زغال درمنطقه همکار محاسبه گردید.