سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علیرضا ابراهیمی – کارشناس ، مدیر نگهداری وتعمیرات
محمدرضا اقبال جو – کارشناس ،کارشناس کنترل ،نگهداری وتعمیرات پیشگیرانه

چکیده:

آنچه درمراکزصنعتی بعنوان نگهداری وتعمیرات پیشگیرانه شناخته می شود،بصورت گسترده مبتنی برانجام آنالیزهای متعددی ازجمله آنالیزارتعاشات، آنالیزروغن، ترموگرافی وصوت سنجی میباشد.امادربسیاری مواقع علل بروز خرابی یک تجهیزدوار میتواند ناشی ازعواملی باشدکه آشکارسازی آن باروشهای متداول فوق امکان پذیر نیست. بمنظور پی بردن به علل خرابی یک تجهیزنیازاست تاتمام پارامترهای مؤثر درکارکرد تجهیز مورد بررسی های دقیق تری قرارگیرند.استفاده مدل سازی عددی میتواندبه ما کمک کند تا تاثیرتمام پارامترها رابریکدیگر موردبررسی دقیق قراردهیم. درمقاله زیر بمنظور بررسی علت خرابی توربین گازی۲۸۰۰۱D درواحدتولید برق شرکت پالایش نفت بندر عباس از مدل سازی عددی استفاده شده است