سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مرتضی اسدیان – کارشناس ارشد مهندسی متالورژی
سیدحسین سیدین – استاد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم وصنعت ایران
محمدرضا ابوطالبی – استادیار، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

در تح قیق حاضر مد لی برا ی برر سی و مطالعه چگون گی رشد تک بلور به ش یوه چکرالس کی برا ی گالیم آرسنا ید توسعه یافته است . در ا ین مدل معادلات جر یان و انتقال حرارت مذاب همراه با انجماد برای یک سیستم رشد تک بلور صنع تی با استفاده ا ز روش حجم کنترلCVM) مبتن ی بر اختلاف محدودFDM) در یک میدان محاسباتی یکپارچه حل شده و الگوی جریان، انتقال حرارت و موقعی ت فصل مشترک مذاب – بلور در شرا یط مختلف بدست آمده است . در نها ی ت تا ثیر نی روی شناور ی، چرخش بلور و بوته بر جریان مذاب، انتقال حرارت و موق عیت فصل مشترک مذاب- بلور مورد بررس یقرار گرفته است.