سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرش عباس نیا – دانشجوی دکتری مهندسی دریا – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمود غیاثی – استادیار – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیر حسین عباس نیا – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

چکیده:

در محاسبه جریان اطراف اجسام شناور و غوطه ور در دریا، اعمال شرایط سطح آزاد در حلهای عددی و تحلیلی همواره به عنوان یکی از موضوعات چالش برانگیز در هیدرودینامیک محاسباتی مطرح است. شرایط مرزی سطح آزاد شامل دو دوسته معادله سینماتیکی و دینامیکی است که با ترکیب شدن آنها در یک جریان پایا، به یک معادله با مشتقات درجه دو مکانی تبدیل میشود. با فرض سیال غیرلزج و تراکمناپذیر، معادله لاپلاس به عنوان معادله حاکم بر محیط محاسباتی در نظر گرفته میشود. در یک مسئله مقدار مرزی، بطوریکه یک جسم غوطهور در نزدیکی سطح آزاد و در معرض یک جریان یکنواخت است، شرایط مرزی شامل شرط غیرقابل نفوذ بدنه و شرط سطح آزاد خواهد بود. اعمال شرط تابشیکتایی حل جریان را در بر دارد. به این منظور داوسنبا استفاده از حل جسم دوقلو و خطی سازی شرایط سطح آزاد بر اساس سرعت جریان آزاد به گسسته- سازی معادله انتگرال مرزی پرداخت. در این مطالعه، عملگر چهار نقطهای تفاضل محدود از بالادست جریان جهت گسسته سازی ش رایط مرزی سطح آزاد استفاده شده است. حساسیت این روش به نوع شبکهبندی بر روی سطح آزاد و تأثیر عمق فرورفتگی جسم بر اغتشاش سطح آزاد مورد بررسی قرار گرفته خواهد شد.