سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید شاملو – استادیار دانشکده مهندسی عمران و دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
عادل اثنی عشری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب
بهاره پیرزاده – دانشجوی دکتری آب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

دراین مطالعه شبیه سازی عددی هیدرولیک جریان در آبگیری از مسیر مستقیم یک کانال مستطیلی به کمک نرم افزار SSIIM2 صورت گرفته است و در آن پروفیلهای سرعت جریان انرژی جنبشی آشفتگی و فشار هیدرواستاتیک در مقاطع مختلف کانالهای اصلی و آبگیر در نسبت ثابت دبی آبگیری وعدد فرود جریان ورودی با مدلهای آشفتگی مختلف د رحالت سه بعدی محاسبه و با نتایج آزمایشگاهی مذکور مورد مقایسه قرار گرفتند سپس با توجه به نتایج خوب بدست آمده تاثیر عدد فرود جریان و نسبت دبی توزیع شده در دو کانال با مدل آشفتگی انتخابی برنسبت دبی رسوب ورودی به آبگیر مورد ارزیابی قرار گرفت.