سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا جهان بخش – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد – دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان – کار
احمدرضا عظیمیان – استاد دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
احمدرضا زمانی – رییس پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیر دریا – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی از راه های افزایش مقدار نیروی لیفت ناشی از عبور جریان از اطراف یک هیدروفویل، افزایش زاویه حمله آن است. در عمل چنین کاری با به کارگیری یک بالچه (فلپ) در انتهای فویل و افزودن مقدار زاویه بین خط کورد به وجود آمده از اتصال لبه حمله فویل اصلی به انتهای فلپ و راستای جریان ورودی انجام م یگیرد. در مقاله حاضر با استفاده از روش المان مرزی پنل و توزیع المان های منفرد چشمه و دابلت ثابت و ورتکس خطی، به مدل سازی جریان اطراف یک هیدروفویل فلپ دار در دو حالت یک پارچه و دو پارچه پرداخت هایم. در ادامه نتایج به دست آمده برای یکفویل ساده NACA 4412 در زوایای حمله مختلف با استفاده از توزیع المان های چشمه و دابلت ثابت و ورتکس خطی و نتایج به دست آمده برای فویل فلپ دار۰۰۰۹ NACA و ۴۴۱۲ NACAیک پارچه با زاویه حمله ۰ درجه و زوایای فلپ مختلف و نیز یک دو پارچه با فویل اصلی۴۴۱۲ NACA و فویل فلپ ۴۴۱۵ NACA در زوایای حمله مختلف فویل فلپ و زاویه فویل اصلی ثابت ارائه شده است. در پایان نیز اثر تغییرات زاویه حمله فویل ساده، فلپ در فویل یک پارچه و فلپ در فویل دو پارچه بر روی ضریب لیفت و نحوه تغییرات آن مورد بررسی قرار گرفته است.