سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد قلی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا
عبدالرضا ظهیری – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه مهندسی آب

چکیده:

امروزه کاربرد مدلهای یکبعدی محاسبات هیدرولیک جریان در رودخانهها در طرحهای مهندسی معمول و متداول است. محدودیت مهم این مدلها این است که پارامترهای هیدرولیکی را فقط به صورت متوسط در کل مقطع عرضی محاسبه مینمایند. در شرایطی که تعیین توزیع عرضیپارامترها (نظیر سرعت، دبی، تنش برشی، انتقال رسوب و …) مدنظر باشد، باید از مدلهای دوبعدی یا سهبعدی استفاده شود. به دلیل پیچیدگیتئوری این مدلها و نیز پیچیدگی مراحل واسنجی و زمان اجرای طولانی آنها، کاربرد این مدلها بسیار محدود است. به همین دلیل امروزه استفاده از مدلهای ریاضی شبهدوبعدی بسیار گسترش یافته است. در این مقاله، کاربرد یک مدل هیدرولیکی شبهدوبعدی برای پیشبینی توزیع عرضیسرعت جریان در رودخانهی گرگانرود (ایستگاه هیدرومتری آققلا) در استان گلستان مورد بررسی قرار داده شده است. نتایج بدست آمده مدلریاضی بیانگر دقت مناسب آن در پیش بینی توزیع عرضی سرعت است