سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ملیحه فولادگر – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه اصفهان
مسعود بهشتی – استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی, دانشگاه اصفهان
حسن سبزیان – استاددانشگاه اصفهان

چکیده:

در این پژوهش به بررسی سینتیک جذب نیکل با استفاده از نانوذرات گاما آلومینا پرداخته شد. نتایج آزمایشگاهی نشان داد که نانوذره گاما آلومینا می تواند جاذب خوبی برای جداسازی فلز نیکل از پسابهای صهنتتی باشهد. بهه من هور درا تتهادی فرآیند -جذب، چهار ایزوترم مورد بررسی قرارگرفت که از بین آن ها همدمای فرندلیخ تطابق مناسبی با داده ههای آزمایشهگاهی داشت. pH بهینه برای این سامانه برابر ۶ به دسهت آمهد . مدلهای سینتیکی شهبه درجهه اوی، شهبه درجهه دوم، نفهوذ درو نذره ای و Elovich مورد بررسی قرارگرفت،که از بین آن ها مدی شهبه درجهه دو بیشهترین تطبیق را بها داده ههای آزمایشهگاهی از خود نشان داد. فرآیند جذب نیکل توسط نانوذرات گاما آلومینها گرماگیر مهی باشد و بیشترین میهزان جه ذب در دمهای ۴۰ درجه سانتیگراد برابر۶۲/۱۸میلی گرم برگرم جاذب می باشد.