سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ملیحه فولادگر – کارشناس ارشد مهندسی شیمی
مسعود بهشتی – استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی, دانشگاه اصفهان
حسن سبزیان – استاد دانشکده شیمی، دانشگاه اصفهان

چکیده:

نانوذرات به دلیل خصوصیات ویژه ای که دارند از جمله نسبت سطح به حجم بالا و در نتیجه ظرفیت جذب بالا جهت جداسازی فلزات سنگین اخیراً مورد توجه بسیاری قرار گرفته اند. در این پژوهش ه بررسی سینتیک جذب مس با استفاده از نانوذرات گاما-آلومینا پرداخته شد. نتایج آزمایشگاهی نشان داد که نانوذره گاما-آلومینا می تواند جاذب بسیار خوبی برای جداسازی فلز مس از پسابهای صنعتی باشد. برای به دست آوردن مدل تعادل فرآیند جذب مس، چهار مدل همدما مورد بررسی قرارگرفت که بین آن ها، همدم ای فرندلیخ تطابق مناسبی با داده های آزمایشگاهی داشتpHبهینه برای این سامانه برابر ۵ به دست آمدمدل های سینتیکی شبه درجه اول، شبه درجه دوم، نفوذ درون ذره ای وElovichمورد بررسی قرارگرفت، که مدل شبه درجه دو بیشترین تطبیق را با داده های آزمایشگاهی از خود نشان داد. فرآیند جذب مس توسط نانوذرات گاما -آلومینا گرماگیرمی باشد و بیشترین میزان جذب در دمای ۴۰ درجه سانتیگراد برابر۶۴/۲۳میلی گرم برگرم جاذب می باشد.