سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی نمدچیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، کارشناس ارشد برق کنترل
نادر سرگلزایی – استادیار گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

در این مقاله برای اولین بار سیم پیچ آرمیچر موتورالکتریکی DCآهن ربای دائم در دو وضعیت عادی و قطع ارتباط یکی از کویل های آرمیچر با تیغه کموتاتور بااستفاده از نظریه تابع سیم پیچ شبیه سازی شده است. دربخش تثوری، با استفاده از نظریه تابع سیم پیچ، اندوکتانسهای بین استاتور و روتور در هنگام چرخش آرمیچر بدست آمده است، سپس بر اساس روابط ولتاژ و جریان و به کمک اندوکتانس های حاصله، شکل موج ولتاژدو سر جاروبک سیم پیچ آرمیچر محاسبه می شود. تمام محاسبات بر روی پارامترهای یک الکتروموتورDC واقعی انجام شده است. به منظور اثبات صحت نتایج بدست آمدهاز شبیه سازی، تست های آزمایشگاهی بر روی الکتروموتور انجام گردیده و درستی روش ارائه شده تایید می شود