سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صمد مجیدی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه ارومیه
ایرج میرزایی – دانشیار دانشکده فنی دانشگاه ارومیه
سجاد اله رضازاده – دانشجوی دکتری مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه ارومیه

چکیده:

در این مقاله، یک پیل سوختی سه بعدی از نوع پروتونی غشا یونی مدلسازی شده است. مدل تک ناحیه ای بوده و نیز انتقال الکترونها و پروتونها مد نظر قرار داده شده است. میدان محاسباتی با استفاده از روش حجم محدود و با در نظر گرفتن مدیریت آب حل می شود . نمودار اعتبار دهی مطابقت نسبتا خوبی را با نتایج تجربی نشان می دهد.در کار حاضر، تغییرات کسر جرمی گونه ها در لایه های پیل سوختی و همچنین تاثیر رطوبت همزمان آند و کاتد بر عملکرد آن مورد بررسی قرار گرفته است.