سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران با رویکرد توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی حسینی – استادیار، دانشگاه لرستان، دانشکده فنی و مهندسی
مهدی نوروزی سهرابوندی – کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
امین عباس آبادی – کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

بررسی رفتار تئوری قابهای بتن مسلح با بادبندهای مقطع ناودانی که در حال حاضر کاربرد بیشتری در عمل نسبت به دیگر مقاطع بادبند دارد به صورت آزمایشگاهی در سال ۱۳۷۹ توسط تسنیمی و همکاران انجام شده است. لذا در این پژوهش مدل آزمایشگاهی پژوهش ایشان با نرم افزار اجزا محدودABAQUSشبیه سازی شده و تحت مطالعه پارامتریک قرار می گیرد. هشت نمونه قاب یک طبقه و یک دهانه بتن مسلح با مقیاس۱:۲/۵ مدل سازی شده که دو نمونه از قابها بدون بادبند و شش نمونه دیگر با چهار جزئیات متفاوت برای محل اتصال بادبندی به قاب، به صورت ضربدری بادبندی شده اند. قابهای مدل تحت بارگذاری ثقلی ثابت و جنبی تناوبی قرار گرفته اند. گسیختگی بادبند کششی پس از بادبند فشاری نشان می دهد که بادبند کششی در تمام مدل ها نقش مؤثری در مقاومت جانبی قاب به عهده دارد. با توجه به تفاوت جزئیات محل اتصال بادبندی به قاب، تفاوت نتایج در مدل ها نشان داد که این جزئیات اثر مستقیمی در مقاومت جانبی قاب دارد