سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن سعیدی – کارشناس ارشد فیزیکدریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، هیاتعلمی
مرتضی فرجی – کارشناس ارشد فیزیکدریا، کارشناسهواشناسی دریایی اداره کل هواشناسی سی

چکیده:

در این مطالعه تغییرات میزان دمای آب در خلیج فارسدر لایه های مختلفاز سطح تا بستر و برای ماه های سال مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه از مدل عددی سه بعدی کوهیرنس ۱ برای پیشبینی دمای آبدر نقاطی که فاقد هر گونه اندازه گیری می باشداستفاده شده است. در نتایج بدست آمده از مدل، نمودارهای دم ا- شو ری بر ای هفتقسمت مشابه تقسیم بندی آلسی و همکاران ترسیم شد که در توافق با نمودارهای دما- شوری به دستآمده از داده های ۷۳ ساله بودند. بررسی نمودارهای توزیع دمای میانگین نشان می دهد که دمای آبدر تابستان به بیشترین و در نیمه اول زمستان به کمترین مقدار خود در طول سال می رسد. نمودارها همچنین نشان می دهند که دمای آبدر سواحل جنوبی به مراتب کمتر از سواحل شمالی می باشد و نیز احتمال وقوع فراجوشی ضعیفدر اوایل زمستان و در سواحل شمال غرب ایران وجود دارد.