سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدحمیدرضا میرلوحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گرایش سازه
مصطفی امینی مزرعه نو – عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران، دانشگاه جامع امامحسین (ع)

چکیده:

در تحقیق حاضر به مطالعه رفتار سد بتنی وزنی پاین فلت تحت اثر ترک خوردگی حین بارگذاری سیلاب پرداخته شده است. برای این منظور روش اجزا محدود و در قالب نرم افاار کدباز فیپ مورد استفاده قرار گرفته است. جهت مدل سازی ترک خوردگی بتن، مدل ترک پخشی با امکان ایجاد آسیب در تمام بدنه سد به کاررفته است و با استفاده از آن، اثر تغییر انرژی شکست بررسی و مقایسه شده است. همچنین اثر تغییر الگوی مش مورداستفاده برای انجام آنالیزاجزای محدود موردنظر، بررسی و نتایج مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج بدست آمده بیانگر تأثیر قابل توجه ترک ها ی ایجادشده بر رفتار سد و لحظه ناپایداری آن حین بارگذاری سیلاب می باشد. همچنین مشخص شد که الگوی مش مناسب جهت آنالیز، الزاماً الگویی با اندازه المان کوچک تر نخواهد بود