سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید عزیزپور – دانشجوی کارشناسی ارشد ساز ههای آبی، دانشگاه تهران، تهران
آرینا اسحاقی – شرکت مهندسین مشاور لار، تهران.
محمدرضا مجدزاده طباطبایی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعت آب و برق، دانشگاه صنعت آب و برق، تهران.
سیدابوالفضل محمدی – شرکت مهندسین مشاور ساز هپردازی ایران، تهران.

چکیده:

وجود فرسایش در آبراه هها و رودخان هها موجب تغییراتی در ابعاد آنها مانند عرض و عمق م یشود که در بسیاری مواقع مشکلاتی را به همراه خواهد داشت. امروز رای جترین روش برای کنترل رسوب و کاهش شیب و فرسایش در آبراه هها و همچنین اتلاف انرژی، نگهداشت و تاخیر در انتقال آب، احداث بندهای رسو بگیر است. یکی از نکات مهم جهت بررسی میزان کارآمد بودن این ساز هها بررسی وضعیت هیدرولیکی آنهاست. در این مقاله بندهای اصلاحی در بازه فرسای شپذیری از رودخانه ماسوله به کمک نر مافزارHEC-Ras مد لسازی شده و پارامترهای هیدرولیکی شیب خط انرژی، سرعت، عدد فروید و تنش برشی به عنوان پارمترهای کنتر لکننده در شرایط قبل و پس از احداث بند اصلاحی مورد بررسی قرار گرفت هاند. بندهای اصلاحی در دو حالت گابیونی و خشک هچین مد لسازی شده و نتایج آنها با یکدیگر مقایسه شده است. علاوه بر این با مقایسه تنش برشی پس از احداث بند اصلاحی با تنش برشی بحرانی در طول بازه مورد مطالعه به بررسی نقش و تاثیر این ساز هها در نزدیک کردن این مقدار به مقدار بهینه پرداخته شده است. نتایج این مطالعه نشان م یدهد پارامترهای هیدرولیکی در فاصله کوتاهی از بندهای اصلاحی به مقادیر بهینه نزدیک است اما لزوما این شرایط بهینه در طول بازه مورد مطالعه برقرار نیست. این مساله اهمیت بررسی هیدرولیکی رودخانه را در طول بازه مورد مطالعه نمایش م یدهد.