سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد الوندی – دانشجوی کارشناسیارشد ژئوفیزیک(گرانیسنجی)، دانشگاه آزاد اسلامی، همدا
مجید معهود – استادیار، گروه ژئوفیزیک(زلزلهشناسی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم
راضیه اسفندیار – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک(هستهای)، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایرا
حمیدرضا صمدی – دانشجوی کارشناسیارشد ژئوفیزیک(گرانیسنجی)، دانشگاه آزاد اسلامی، همدا

چکیده:

زلزله های القایی می توانند به سبب تولید نفت وگاز بوجود آیند. این چنین زلزله هایی به علت تنش پرو -الاستیک پوسته اطراف مخازن بوجود می آیند. بررسی تنش درونی مخازن نشان داده است که حداقل تنش افقی با کاهش فشار مخزن کاهش می یابد به طوری که به واسطه پروالاستیسیتی قابل پیش بینی است. تنش های القایی تولید شده ممکن است لغزشهای اصطکاکی روی گسلهای ازپیش موجود را تقویت نمایند. درون خود مخازن نیز برای گسلش نرمال، اگر تنش ناحیهای به صورت کششی وضریب بیوت به قدرکافی بزرگ باشد، گسترش می یابد. کهα >0.85 برای ضرایب اصطکاک قابل قبول است. ازسوی دیگر، شکستگی گشاد شونده و گسلشهای نرمال در محیطهای درحال انبساط، نزدیک لبه های مخازن یا در مناطق با گرادیان فشار منفذی بالا همواره در حال افزایش هستند. در محیطهای متراکم ناحیهای مخازن جنوبی ایران، گسلشهای معکوس، به صورت آرام متوجه بالا و انتهای مخازن است. این عوامل می توانند در بروز زلزله های القایی در مخازن هیدروکربنی جنوب ایران نقش اساسی ایفا نمایند