سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مصطفی قدمی – عضو هیت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران.
معصومه نبی نژاد کناری – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریسی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نو

چکیده:

امروزه در موج سوم انقلاب شهری، همواره تحولاتی در زمینه اصلاحات اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژیکی و به ویژه کالبدی- فضایی، شهرهای جوان را دگرگون ساخته است. در بین افزایش روزافزون جمعیت و پراکندگی نامنظم کاربری ها و خدمات در شهرهای در حال توسعه که با خود پراکندگی مراکز مهم در نقاط مختلف شهر، تغییر سطح دسترسی و شیوه های سفر را در پی دارد، لذا بررسی چگونگی توزیع خدمات شهری در شهر بابل از اهداف مهم و مورد توجه برنامه ریزان شهری بوده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی و تحلیلی است و هدف آن بهره گیری از مدل آنتروپی شانون جهت تحلیل چگونگی گسترش شهر بابل به عنوان شهری مهم در استان مازندران می باشد. نتایج نشان می دهد که بابل در سال ۱۳۸۹ از پراکندگی فعالیت ها و مراکز تجاری روبرو بوده، و با گسترش نسبی فعالیت ها و خدمات، شهر نیز به سمت ساختاری پراکنده و تقریبا یکنواخت در حال توسعه است.