سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد طبسی زاده – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
سعید مینایی – دانشیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
داریوش زارع – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز
محمد هادی خوش تقاضا – دانشیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

اطلاع از رطوبت دانه د رهر لحظه و در مکان های مختلف از بستر یک خشک کن، از یک طرف در بهینه سازی مصرف انرژی در خشک کن موثر است و از طرف دیگر یکی از فاکتورهای مهم در طراحی خشک کن به شمار می رود. یکی از ارزانترین روش ها برای نیل به این هدف و کنترل دینامیک فرایند خشک کردن شبیه سازی رایانه ای است. برای نیل به این هدف، یک خشک کن وعده ای بستر عمیق در مقیاس آژمایشگاهی بازسازی شد و به سازوکارهای کنترلی لازم مجهز گردید. خشک شدن ذرت در این خشک کن وعده ای بستر عمیق به کمک کدل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی، شبیه سازی شد. مدل از چهار معادله غیر خطی مشتقات جزئی حاصل از معادلات انتقال حرارت و جرم حاصل شده است. حل عددی مدل مذکور با نوشتن برنامه کامپیوتری در محیط نرم افزاری فورترن انجام شد. آزمایش های تجبی تحت شرایط مختلف خشکاندن شال دبی جرمی هوای خشک کننده در سه سطح (۰/۱۹ و ۰/۲۶ و ۰/۳۳kg.m-2.s-1) و دمای هوای خشک کننده در سه سطح ( ۵۰ و ۶۰ و ۷۰ درجه سلسیوس) و دو حالت بازگردش/ عدم باز گردش هوای خروجی ، در سه تکرار انجام شد. از مقایسه نتایج تجربی و مدل زیاضی مشخص شد که رطوبت پیش بینی شده توسط مدل و رطوبت حاصل از داده های تجربی دارای روند مشابهی هستند و مدل اعتبار لازم در تخمین رطوبتمتوسط محصول برخودار می باشد. متوسط انحراف نسبی بین مدل شبیه سازی و داده های تجربی در تخمین رطوبت متوسط محصول د رحدود ۱۵% و در ۳۰ دقیقه پایانی خشک شدن ۸/۳% می باشد.