سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس خاورمیانه ای خشک کردن

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مسعود هاشمی شهرکی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مانا مشکور – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

فرآیند خشک کردن از مهمترین فرایند های محصولات غذایی جهت افزایش ماندگاری آنها می باشد. جهت طراحی فرآیند خشک کردن به مدل های ریاضی دقیق که رفتار را به خوبی پیش بینی کنند، نیاز می باشد. امروزه پیش تیمارهای متنوعی قبل از فرایند خشک کردن اعمال می گردد، بنابراین بررسی مدل های ریاضی در این زمینه نیز ضروری می باشد. در این مطالعه، خشک کردن قطعات میوه ی کیوی در یک خشک کن قفسه ای غیر مداوم در دماهای ۶۰ و ۷۰ و ۸۰ و ۹۰ درجه سانتی گراد انجام شد و با برازش داده های آزمایشی با مدل های ریاضی، بهترین مدل مشخص گردید. نتایج نشان دادند که مدل پیج، بهترین مدل جهت پیش بینی تغییرات رطوبت در طی فرایند خشک کردن میوه کیوی در نمونه ها با پیش تیمار منجمد کردن و بدون پیش تیمار می باشد. همچنین مشخص گردید پیش تیمار منجمد کردن موجب افزایش سرعت خشک کردن محصول میگردد.