سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آرش اینانلو – کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ای
محمد رضا ابوطالبی – استاد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
سید حسین سیدین – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در تحقیق حاضر مدل ریاضی به منظور بررسی فرآیند ریخته گری نیمه جامد با استفاده از تکنیک سطح شیبدار برای آلی اژ ها ی با دامنه انجماد مختلف توسعه یافت. مدل ریاضی مورد نظر بر مبنای جریان مذاب و انتقال حرارت همراه با انجماد دو چدن پرکروم از روی یک سطح شیب دار مجهز به سیستم تبریدی آبگرد مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت. برای شبیه سازی حرکت سیال نیمه جامد از الگوریتم ویژه ای برای تعیین ویسکوزیته سیال در دو منطقه ن یمه جامد و نیمه مذاب در دامنه انجماد استفاده گرد ی د. همچنین برای تعیین کسر جامد مخلوط نیمه جامد جاری بر روی سطح شیب دار از رابطه جدی دو متفاوت پیشنهاد شده توسط کلاین-کورز بر خلاف روابط مورد استفاده در تحقیقات جاری و همچنین نرم افزار های تجاری استفاده گردید.مقایسه نتایج اولیه بدست آمده از مدل ریاضی با تحقیق تجربی انجام گرفته به موازات آن، نشان داد که زوایای ۱۰ درجه و ۱۵ درجه به ترتیب برای چدن با ۱۴ و ۲۴ درصد کروم برای حصول مخلوط نیمه جامد بهینه حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد که توسط محققین دیگر در ریخته گری نیمه جامد و به صورت تجربی بیان شده است, مناسب است.