سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

پیمان عمرانی – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی دانشگاه سمنان
علی مهاجر – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاجران

چکیده:

این پژوهش با هدف توسعه مفهومی بیشتر در فرآیند جداسازی هوا در غشاهایBSCFO به دلیل دستیابی به طرح نمای کلی غشای تراوا در کاربردهای صنعتی انجام گرفته است؛ به این ترتیب که روند کامل وتفصیلی از مدل سازی غشایBSCFOانجام و مدل نهایی به روشRange-kutta مرتبه چهارم تحلیل شده و با داده های تجربی موجود در مراجع مقایسه گردیده است. در این کار غشای BSCFO) Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3- به دلیل خواص مناسب، تراوش پذیری بالا نسبت به اکسیژن، ساختار مطلوب و پایداری شیمیایی مد نظر قرار گرفته است. در این مطالعه, نفوذ برای چهارحالت زیر مورد بررسی قرار گرفته است، جریان همسو با عملیات هلیوم دهی، جریان همسو با عملیات خلاء، جریان متقاطع با عملیات هلیوم دهی و جریان متقاطع با عملیات خلاء.. مقادیر محاسبه شده از مدل جریانهای متقاطع و همسو با دادههای آزمایشگاهی قابل مقایسه بوده و توافق نسبی را نشان داد. با استفاده از این مدل می توان دیگر پارامتر های فرایندی موجود را بررسی کرد. بطور مثال در این الگو مقدار اکسیژنتراوش شده با افزایش دما افزایش می یابد که می توان آن را بوسیله افزایش نفوذ اکسیژن با افزایش دما توجیه کرد. این رفتار توسط داده های تجربی نیز مورد تایید قرار گرفته است