سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

یوسف عباسپور کلان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه ا
علی محمد نیکبخت – استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه ارومیه
مجید رهنما – استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه ملاثانی اهوا

چکیده:

در پژوهش حاضر ضمن بررسی رفتار خشک شدن لایه نازک انگور سفید بی دانه رقم ارومیه در خشک کن هوای- داغ مناسب ترین مدل ریاضی برای توصیف منحنی فرآیند خشک شدن آن معرفی شد. آزمایش تجربی خشک کردن در ۴ سطح دمای هوای خشک کننده، ۴۰ و ۵۰ و ۶۰ و ۷۰ درجه سیلسیوس و سرعت هوای ۱/۲ متر بر ثانیه انجام شد. داده های تجربی با ۱۰ مدل نیمه تئوری و تجربی بر اساس آماره های ضریب تعیین (R) و مربع کای (X2) و ریشه میانگین مربعات (RMSE) برازش شد. با توجه به نتایج ، دمای هوای خشک کننده روی سرعت خشک شدن انگور اثر معنی داری داشت و با افزایش دما، از ۵۰ به ۶۰ درجه سیلسیوس زمان خشک شدن انگور حدود ۵۹ درصد کاهش یافت. همچنین نتایج نشان داد که فرایند خشک کردن د رمرحله با نرخ نزولی انجام پذیرفت. با مقایسه مدلهای مورد ارزیابی جهت تعیین بهترین برازش منحنی فرآیند خشک شدن لایه نازک انگور، مدل میدلی و همکاران با (۰/۹۹۷۸۵۹=R2) و (۰/۰۰۰۱۶۷۹=X2) و (۰/۰۱۰۲۳۴=RMSE) بهترین برازش را داشت. تاثیر دمای هوای خشک کننده روی ضریب و ثوابت این مدل نیز بررسی شد.