سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید توکلی پور – عضو هیئت علمی،دانشگاه آزاد اسلامی، گروه علوم و صنایع غذایی واحد سبزوا
آتنا محمدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سب
مسعود شفافی زنوزیان –
احمد پدرام نیا –

چکیده:

در این مطالعه ویژگی های خشک کردن لایه نازک برگ های ریحان با استفاده از روش خورشیدی و آفتابی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که با افزایش دما سرعت خشک کردن افزایش می یابد و سینتیک خشک کردن تنها در مرحله نزولی مشاهده گردید. در بین هفت مدل برازش داده شده ، برازش مدل هندرسون اصلاح شده در هر دو روش تطابق بهتری با داده های آزمایش داشت. میزان χ MBE , ، RMSE 2، R در معادله هندرسون اصلاح شده برای روش آفتابی به ترتیب ۰/۰۰۰۳۲۱۱۴۷ و ۰/۰۰۰۲۴۴۰۷۲ و ۰/۰۱۵۶۲۲۸۰۷ و ۰/۹۹۴۳ و برای روش خورشیدی ۰/۰۰۰۰۴۹۷۷۳۴ و ۰/۰۰۰۳۵۵۵۲۴ و ۰/۰۰۵۹۶۲۵۸۴ و ۰/۹۹۹۲ محاسبه گردید