سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهروز عباسی سورکی – استادیار مهندسی شیمی، دانشگاه گیلان، رشت، ابران
سیدامین احمدی رودسری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

رفتار یک ذره کروی منفرد متخلخل در فرآیند خشک شدن در شرایط محیطی ثابت مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از نخودسبز به عنوان جسم خشک شونده و یک خشک کن بستر سیال پرشده با ذرات بیاثر استفاده شده است. براساس معادلات انتقال جرم وحرارت و شرایط مرزی مختلف و درنظرگرفتن کاهش حجم ذره در حین خشک شدن،دو مدل جهت پیش بینی تغییرات دما وتوزیع رطوبت درون ماده طی فرآیندخشک شدن،پیشنهاد شده است.هریک از مدل ها به روش عددی تفاضلات محدود ضمنی حل شده اند.اعتبارهریک از مدل ها با مقایسه رطوبت متوسط اندازه گیری شده در آزمایش وپیش بینی شده توسط مدل مورد بحث قرار گرفته است.