سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ارسلان پرواره – استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه رازی
طاهره شجاعی مهر –
فرشاد رحیم پور –
امیر رحیمی –

چکیده:

امروزه ترکیبات آلی فرار به عنوان یکی از شناخته ترین آلاینده های زیست محیطی به شمار می آیند . روش های مختلفی جهت حذف این آلاینده ها ارائه شده که در این میان فرایند جذب سطحی یکی از پرکاربردترین فرایندهای مورد استفاده در حذف ترکیبات آلی فرار می باشد. در این تحقیق ابتدا یک مدل کلی برای پیش بینی رفتار برج جذب سطحی ارائه شده و سپس با بهره گیری از روش رانگ کاتا و به کمک نرم افزار Fortran 90 این مدل شبیه سازی شد. نحوه ی توزیع غلظت در بستر جذب به کمک نمودارهای حاصل از شبیه سازی به خوبی پیش بینی گردید. همچنین نحوه ی تشکیل منحنی عبور در طول بستر جذب و زمان اشباع شدن بستر مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، اثر پارامترهای سرعت سیال و تخلخل بستر بر روی منحنی های جذب و توزیع غلظت در بستر بررسی شده است. همان طور که انتظار می رفت، منحنی عبور در این تحقیق بصورت S شکل بوده و نتایج بیانگر این مطلب است که مدل ارائه شده می تواند پیش بینی خوبی از رفتار برج جذب در فرایند جذب سطحی باشد.