سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احسان شکوهی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی نفت
بیژن هنرور – استادیار مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت

چکیده:

جهت استفاده ،صادرات ، فروش و انتقال ،نفت بایستی پس از استخراج از چاه به یک واحد بهره برداری فرستاده شود. در ابتدای هر واحد بهره برداری ،عملیات کاهش فشار نفت به منظور جداسازی گاز و آب موجود درآن انجام می گیرد. عملیات کاهش فشار نفت نقش مهمی را در هر واحد بهره برداری به عهده دارد. این عملیات در ظرفی بنام تفکیک گر اتفاق می افتد. تفکیک گر ها از نظر شکل فیزیکی به دو دسته تفکی کگرهای افقی و تفکیک گرهای عمود ی، و از نظرجداسازی فازی ، به دو نوع تفکیک گرهای دو فازی و سه فازی تقسیم بندی می شوند. تفکیک گر مرحله اول این واحد نقش مهمی در جداسازی و کاهش فشار بعهده دارد. لذا در این مقاله، این تفکیک گر را با استفاده از نرم افزار متلب در شرایط پایا در فشار ۴۷/۳atm ودمای ۵۴درجهفشار و دمای تفکیک گر) و با استفاده از معادلات فلش شبیه سازی کرده و میزان خطای جزء مولی مایع وگاز در مورد هر ترکیب و دانسیته نفت و گاز محاسبه شده توسط نرم افزار متلب را محاسبه کرده ،که با آنالیز آنها بر روی نمودار در موردxi بیشترین خطای مشاهده شده در مورد نیتروژن با خطای بالغ بر ۲/۰۴ درصدو در موردyiبیشترین خطا را جزءc12+ با خطای بالغ بر ۱۰/۱ درصد می باشد