سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه علیلو – دانشجوی کارشناسی مرتعداری
فرشاد کیوان بهجو – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
جواد معتمدی – استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده:

در این پژوهش برای برآورد تولید از ویژگی­های کمی پوشش گیاهی نظیر؛ قطرمتوسط تاج پوشش، قطر یقه و ارتفاع گیاه استفاده شده است. بدین منظور در منطقه دیزبطچی شهرستان خوی رویشگاهی که در آن گونه مرتعیAgropyron trichophorum به عنوان گونه غالب و مورد تعلیف دام بود انتخاب گردید. برای اندازه­گیری ویژگی­های کمی پوشش گیاهی مورد مطالعه گیاهی از پلات­های مستقر در امتداد ترانسکت­ها که به صورت تصادفی سیستماتیک در مرتع مستقر شدند استفاده شد، سپس قطر یقه، قطر متوسط تاج پوشش، ارتفاع با متر و تولید نیز باستفاده از روش قطع و توزین اندازه­گیری شدند. سپس در نرم افزارSpss با استفاده از رگرسیون چندمتغییره رابطه بین تولید به عنوان متغیر وابسته و ویژگی­های کمی پوشش گیاهی به عنوان متغیر مستقل مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که معیار قطر متوسط تاج پوشش با توجه به میزان ضریب همبستگی بدست آمده متغیر مناسبی برای برآورد تولید است و می­توان مدل رگرسیونی با استفاده از این ویژگی جهت برآورد تولید در این منطقه ارائه داد.