سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هادی رجبی – کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
احمدرضا غواصیه – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
سلمان زارع – کارشناس ارشد مهندسی آب

چکیده:

از خصوصیات بارز رودخانههای دلتایی و پیر میتوان به عریض شدن بسیار زیاد آنها، رسوبگذاری فراوان، افزایش تراز بستر و سیلابی شدن مناطق اطراف آن پس از هر بارندگی اشاره نمود. این امر در صورت وجود املاح زیاد در آب، خاک سیلابدشت را شور و بلااستفاده میکند.لایروبی رودخانه به منظور فراهم آوردن بستر مناسب عبور جریان یکی از راهکارهای مناسب جهت کاهش این خسارات در رودخانههای فوق میباشد. در این تحقیق، برای بررسی رفتار طبیعی رودخانه در فرآیند فرسایش و رسوبگذاری از جدیدترین نسخه مدل ریاضی ۴٫۰HEC – RAS که قابلیت برآورد حجم رسوب را دارا م یباشد استفاده میشود. برای مطالعه موردی، باز های از رودخانه جاماش از ایستگاه سرمقسم تا راه دسترسی بندرعبا س مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل حساسیت پارامترهای هیدرولیکی رودخانه نسبت به تغییرات ضریب زبری نشان م یدهد که هندسه رودخانه و شیب، عامل اصلی کنترل کننده پارامترهای هیدرولیکی رودخانه بوده و ضریب زبری در درجه اهمیت کمتری قراردارد.