سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامرضا عبداله زاده –
فرید قبادی –

چکیده:

دراین مقاله به مدلسازی رفتارهیستریزیس اتصال صفحه زیرستون به کمک شبکه های عصبی پرداخته میشود تخمین رفتار هیستریزیس اتصال ها معمولا با استفاده ازرو ش مولفه ای صورت میگیرد که این روش همراه با نقاط ضعفی است و با استفاده از شبکه های عصبی میتوان آنها را برطرف نمود برای استفاده ازشبکه های عصبی نیاز به داده های ازمایشگاهی است و باید سعی شود ورودی های شبکه طوری تعریف گردند که با استفاده از آنها رفتار هیستریزیس را بطور صحیح تخمین زد هدف استفاده از شبکه های عصبی درواقع درنظرگرفتن خصوصیات رفتاری فیزیکی مانند تغییر قطر سوراخها و لقی دراتصال بعدازگذشت چندسیکل دربارگذاری دینامیکی است که بهدلیل پیچیدگی و نبود اطلاعات تئوری کافی روش مولفه ای قادر به بررسی آنها نیست تخمین صحیح و دقیق رفتار هیستریزیس منجر به درک صحیح از رفتار اتصال می شود و انرژی مستهلک شده دراتصال دراثر شکل پذیری بطورصحیح مشخص میگردد.