سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سجاد نصیری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه- دانشکده فنی مهندسی – دانشگاه ارومیه
سعید تاروردیلو – استادیار – دانشکده فنی مهندسی- دانشگاه ارومیه

چکیده:

طراحی سازه های بتن آرمه تحت بارهای لرزه ای نظیر زلزله نیاز به درک رفتار اعضای بتن آرمه تحت بار های رفت و برگشتی است .تاکنون تحقیقات کمی درباره رفتار (بار-تغییرمکان) اعضای بتن آرمه در اثر بار رفت و برگشتی با لحاظ تغییر شکلهای برشی انجام گرفته است. دراین تحقیق با ارائه مدلی برای رفتار تنش -کرنش بتن ابتدا منحنی پوش برای ستونهایی که تحت اندرکنش خمش –برش شکسته می شوند ، رسم می شود . سپس با استفاده از نتایج آزمایشگاهی موجود این ستونها ، سایر پارامترهای بتن برای مدلسازی رفتار کلی آنها تحت بار رفت وبرگشتی تعریف می شود. مقایسه نتایج مدلسازی با نتایج آزمایشگاهی موجود دقت کافی مدل ارائه شده را نشان میدهد