سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی بذرگر – دانشجوی کارشناسی ارشد نفت
بابک امین شهیدی – عضو هیات علمی دانشگاه تهران
یاسر زارع – کارشناسی ارشد نفت

چکیده:

تخلخل یکی از ویژگی های بسیار مهم مخازن نفت است که در کنار پارامترهای دیگری نظیر نفوذپذیری و اشباع آب بیانگرکیفیت سنگ مخزن می باشد. تخلخل عبارت است ازحجمی از سنگ که به وسیله فضای خالی اشغال میشود. تعیینتخلخل در فرآیندهایی چون تخمین ذخیره، تولید و توسعه مخازن نفتی از جایگاه خاصی برخوردار می باشد. در صنعت نفت معمولا روش استاندارد برای تعیین تخلخل،آنالیز مغزه میباشد. این روش بسیار گران و زمانبر میباشد، از طرفی همهچاههای یک میدان دارای مغزه نمی باشند. در نتیجه روش یا روش هایی که بتواند با استفاده از نگارهای چاه پیمایی خواص پتروفیزیکی مخزن از جمله تخلخل را ارائه دهند، اهمیت زیادی خواهند داشت، چرا که بیشتر چاههای میدان دارای نمودارهای چاهپیمایی می باشند. اما آنچه که بیشتر در خور اهمیت میباشد نحوهی توزیع تخلخل در کل میدان میباشد، البته با فرض داشتن اندازه تخلخل در چاههای میدان. دانستن چگونگی توزیع تخلخل در ایجاد مدل نهایی مخزن برای مهندسین مخزن دارای اهمیت ویژهای میباشد. در این مطالعه از دو روش تصادفیGRFS) و (SGS) جهت مدلسازی تخلخل دریکی از میادین نفتی جنوبغرب ایران،استفاده گردیده است. نتایج حاصل بیانگر این مطلب میباشد که روشGRFSنسبت به روشSGS در مدل سازی تخلخل بهتر عمل می کند.