سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

چنگیز کرمیان – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی، شرکت
سیدمصطفی تقویان – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی، شرکت
سجاد بهرامی ریحان – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی، شرکت

چکیده:

در این پژوهش، مدلسازی فرآیند هیدروژناسیون استیلن در راکتور بستر ثابت با بکارگیری مدل شبه همگن وفرض فرایند آدیاباتیک انجام شده است. برای این کار، معادلات جرم و انرژی حاکم بر جریان به روش عددیحل گردیده و نتایج مدل با مقادیر واقعی و عملی در طول بستر یک راکتور صنعتی مقایسه شده است . نتایج نشان می دهد که دماهای بدست آمده به دمای شرایط عملیاتی واقعی نزدیک است . مدلسازی برای هر دوحالت جریان پلاگ و جریان پراکنده ارائه شده است. نتایج نشان می دهد که جریان پلاگ تشکیل اتیلن کمتری را در مقایسه با جریان پراکنده پیش بینی می کند، که دلیل آن به وجود آمدن پدیده هایی است کهدر آن اختلاط در جهت عکس اتفاق می افتد. همچنین، مقدار استیلن خروجی از راکتور در جریان پلاگ کمتراز جریان پراکنده می باشد به عبارت دیگر تبدیل استیلن در جریان پلاگ بیشتر از جریان پراکنده است