سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مرتضی زضائی بابک –
محسن محمدیان –
سعید اسماعیلی جعفرآبادی – استادیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله به بررسی مدیریت انرژی ترکیب سیستمهای توربین باد، پیل سوختی و ابرخازن برای کاربرد مستقل از شبکه با درنظرگرفتن دینامیک اجزاء مختلف پرداخته میشود. در این ساختار با توجه به وابستگی خروجی توربین باد به تغییرات باد، سیستم پیل سوختی میبایست تامین نیاز توان درخواستی را برای اطمینان از عملکرد سیستم تحت تمام شرایط، تضمین نموده و پاسخگوی حالات مختلف عملکردی سیستم باشد. اما قابلیت پاسخ دهی پیل سوختی به حالات گذرای بار الکتریکی سرعت مطلوب را نداشته لذا در این تحقیق جهت رفع مشکل یاد شده از بانکابر خازن استفاده گردیده است. بر این اساس ابتدا مدل دینامیکی مناسب و دقیقی برای اجزاء سیستم هایبرید پیشنهاد شده، سپس استراتژی مدیریت انرژی پیشنهادی با در نظر گرفتن محدودیتهای اجزاء اعمال گردیده و پاسخ سیستم به تغییرات لحظهای بار و باد ارزیابی و تجزیه و تحلیل شده است. نتایج بدست آمده نشان دهنده عملکرد قابل قبول سیستم میباشند.