سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی رضائی بابک – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق – قدرت، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید اسماعیلی – استادیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محسن محمدیان – استادیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

مقاله حاضر به بررسی مدل سازی دینامیکی همراه با مدیریت انرژی یک سیستم هایبریدی انرژی مستقل از شبکه میپردازد. در این مقاله از ساختار هایبریدی سیستمهای توربین بادWT)پیل سوختیFC)و ابرخازنUC) برای تولید توان متمرکز استفاده شده اس ت. در ساختار انتخابی، توان خروجی توربین باد با تغیرات باد تغیر میکند، لذا سیستمFC می بایست نیاز تامین توان درخواستی را برای اطمینان ازعملکرد سیستم تحت تمام شرایط، تضمین نموده و پاسخگوی حالات مختلف عملکردی سیستم باشد. اما قابلیت پاسخ دهی پیل سوختی به حالات گذرای بار الکتریکی سرعت مطلوب را ندارد. در اینجا برای رفع این مشکل از بانکUC استفاده میکنیم. بر این اساس ابتدا مدل دینامیکی مناسب برای اجزاء سیستم هایبرید پیشنهاد شده، سپس مدیریت انرژی را با در نظر گرفتن محدودیتهای اجزاء اعمال کرده و پاسخ سیستم به تغیرات لحظهای بار و باد مشاهده میشود. نتایج نشان دهنده عملکرد قابل قبول سیستم میباشند.