سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا مردوخ پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان استادیارگروه عمران و مهندسی آب لاه

چکیده:

در تحقیق حاضر، حرکت دو بعدی امواج حاصل از شکست سد در پایاب مورد بررسی آزمایشگاهی قرار گرفت هاست که در آن به منظورثبت تغییرات عمق و مشخصه جریان حاصل از شکست سد از فشارسن جهای سنسوری در کف فلوم (pressure transducer استفاده شد هاست. در مطالعه حاضر، تغییرات عمق آب و سرعت جریان به عنوان پارامترهای اصلی هیدرولیکی لحاظ شدند و از روی آ نها پروفیل جریان در مقاطع مختلف زمانی بعد از شکست سد رسم شده است. . نتایج آزمایشگاهی حاصله که با الگوریتم رایان های بلوس مورد مقایسه قرارگرفتند، نشان م یدهند که همگرایی برنامه بلوس با نتایج آزمایشگاهی بسیار سریع و قابل اطمینان است. لذا الگوریتم بلوس میتواند به خوبی در پیش بینی رفتار جریان موج در شکست سد مورد استفاده قرار گیرد.