سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی قاسمی – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاور
عباس همت – استاد گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه
ابوالفضل گودرزی – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاور

چکیده:

محصولات کشاورزی به علت داشتن ساختار سلولی و رطوبت زیاد، رفتاری شبیه مواد ویسکوالاستیک از خود نشان م یدهند، بنابراین رفتار آنها وابسته به زمان است. تعیین خواص رئولوژی جهت طراحی خطوط فرآوری، تعیین شرایط بهینه انبار داری و ارتفاع مجاز انبارداری جهت کاهش ضایعات ضروری است. در این مطالعه ، آزمون خزش روی سیب زمینی رقم آگریا (Tubuls Agria) و پیاز رقم زرد (Yellow Onion) به ترتیب تحت بار ثابت ۷۸/۵N و ۶۲/۲N در مدت مشخص و دمای ۲۰ درجه سانتیگراد در پنج تکرار انجام شد. نمودار تغییر شکل با زمان مراحل بارگذاری و بار برداری رسم گردید. مدل بورگر جهت مدل سازی استفاده و ضریب الاستیسته آنی، ضریب الاستیسته و ویسکوزیته قسمت الاستیک تاخیری، ویسکوریته مربوط به جریان نیوتونی و زمان تاخیر تعیین شدند. خطای استاندارد حاصل از نتایج مدل سازی برای سیب زمینی و پیاز به ترتیب ۰/۸ و ۱/۰۲ بودند. ویسکوزیته مربوط به جریان نیوتونی پیاز بیشتر بود، بنابراین پس از باربرداری تغییر شکل ماندگار کمتری آن باقی می ماند. ضریب الاستیسته و ویسکوزیته قسمت الاستیک تاخیری پیاز نسبت به سیب زمینی کمتر بود، بعلت ساختار لایه ای که پیاز دارد زمان بیشتری طول کشید تا به مرحله ویسکوز وارد شود و زمان زمان تاخیر) بیشتری نیز برای آزاد سازی قسمتی از تنش وارده به آن نیاز بود. ضرایب موجود به بخش الاستیک تاخیری سیب زمینی بیشتر از پیاز و ویسکوزیته آن کمتر است، پس مدت بیشتری می توان آن را در انبار بدون تغییر شکل ماندگار زیاد نگهداری کرد.