سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد گنجه – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدمهدی جعفری –
وحید قنبری –
سجاد قادری –

چکیده:

دراین پژوهش بهینه سا زی فرایند و پیش بینی رطوبت نسبی پیاز در طی خشک کردن به روش بستر سیال به کمک شبکه های عصبی مصنوعی و منطق فازی انجام شد دما و سرعت جریان هوا به عنوان پارامترهای ورودی و مستقل برای شبکه عصبی مصنوعی در نظرگرفته شد ورقه های نازک پیاز با سه دمای ۴۰و۵۰و۶۰ درجه سانتی گراد و دو سرعت هوای ۲و۳ متر برثانیه خشک گردید برای شبیه سازی و افزایش نسبت های رطوبت اندازه گیری شده از ابزار منطق فازی استفاده شد و سپس با بکارگیری نتایج مستخرج از مدل فازی در ابزار شبکه های عصبی مصنوعی شبکه پس انتشار پیشخور با توپولوژی ۱-۵-۲ و ضریب همبستگی ۰/۹۹۹۵۶ و میانگین مربعات خطای ۰/۰۰۰۰۳۹۳۸۵ با بکارگیری تابع فعال سازی تانژانت سیگموئید هیپربولیکی الگوی یادگیری لونبرگ – مارکوات چرخه یادگیری ۱۰۰۰ اپچ به عنوان بهترین مدل عصبی ارایه گردید.