سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرجان رزمجویی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدحسن فضائلی پور – عضوهیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله یک مدل ریاضی برای تشریح حذف متانول از گاز در یک بیوتریکلینگ فیلتر که عملکرد آن به صورت جریان غیرهمجهت از گاز و مایع است ارائه شده است.از موازنه های جرمی در فازهای گاز ،مایع و بیوفیلم برای به دست آوردن معادلات مدل استفاده شد و به طور همزمان اثر متانول و نیتروژن بر شدت واکنش بیوشیمیایی مورد بررسی قرار گرفت.همچنین برای اولین بار پدیده ی جدایش و کنده شدن بیومس در این مدل بررسی شد.معادلات با روش حجم محدود حل شده و از داده های تجربی مقاله ی منتشر شده ای برای آزمایش اعتبار مدل استفاده شد. بین نتایج مدل و داده های تجربی توافق قابل قبولی به دست آمد.نتایج شبیه سازی نیز نشان داد ظرفیت حذف بیو راکتور با افزایش غلظت نیتروژن و متانول ورودی افزایش می یابد.