سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی خانی – دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی شیمی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنو
مجید بهمنی – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم تهران
محمدمهدی اکبرنژاد – دانشیار و عضو هیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه آزاد اسلامی واحد ت

چکیده:

در این مقاله از خاصیت ضد باکتریایی نانوذرات تیتانیم بهصورت محلول سوسپانسیون در حضور نورUV بر یک نمونه آب آلوده به گونه باکتری E.coli در پژوهشگاه صنعت نفت بررسی گردیده و اثرات پارامترهای مختلف، چون غلظت نانوذرات، میزان شدت تابش نور و تأثیر هوادهی، مورد مطالعات تجربی قرار گرفته است. که در این تحقیق از نانوذرات دی اکسیدتیتانیممدل P25 دگوسا و باکتری اشریشیاکلی با سویه (ATCC8739) و لامپ UVبا طول موج (nm 420-300) استفاده شده و آزمایشات تجربی در ۲۵ر۰ تا g/lit1 از غلظت نانوذرات در حضور هوا و بدون حضور هوا بررسی گردیده است. نتایج به دست آمده، تأثیر مثبت افزایش غلظت نانوذرات و افزایش میزان سطح و حضور هوا را بر واکنش های فتوکاتالیستی نشان می دهد. و مطالعاتی در راستای بررسی مدل-های سینتیکی مختلف، شامل مدل سینتیکیChick-watson غیرخطی و مدل سینتیکی Chick-watson خطی، نیز در این مقاله انجام پذیرفته است.