سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید محمد حسینی – دانشجویی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی– دانشگاه شهید باهنر کرمان – دا
عطاء الله سلطانی گوهرریزی – دانشیار – دانشگاه شهید باهنر کرمان – دانشکده فنی- بخش مهندسی شیمی

چکیده:

این تحقیق بر روی جریان ورسوب ذرات ایروسول در میکروکانال بحث می کند . برای بیان محدوده رژیم های مختلف جریان گاز درمیکروکانال عدد بدون بعد نادسون ۳kn) به صورت نسبت متوسط مسیرآزاد ملکول ها به مشخصه ابعادی جسم تعریف می شود.در محدوده نادسون ۰/۰۱ تا۰/۱که به رژیم جریان لغزنده مشهور است فرض استاندارد ناویراستوکس که سرعت سیال در دیواره میکروکانال را صفر در نظر می گیرد، دیگر معتبر نیست.بنابراین با تصحیح شرایط مرزی ودر نظر گرفتن سرعت لغزش سیال در دیواره میکروکانال می توان از معادله ناویر استوکس استفاده نمود.در این تحقیق سعی بر آن شده است با کمک رابطه ماکسول درجه اول لغزش ،که تصحیح شرایط مرزی سرعت لغزش دردیواره میکروکانال است[ ۳] از معادله ناویر استوکس برای شبیه سازی جریان گاز ورسوب ذرات ایروسول در میکروکانال استفاده نمود.